Uchwała Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego z dnia 05.08.2020

„UCHWAŁA NR 01/08/2020
Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego
z dnia 5 sierpnia 2020r.

Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego podejmuje uchwałę o następującej treści:

Czynne prawo wyborcze w Okręgowych Związkach Bokserskich mają tylko te podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich w Okręgowych Związkach Bokserskich i w Polskim Związku Bokserskim.

Uchwała zostaje podjęta na podstawie przepisów statutowych PZB:

§1

1. Pozytywna opinia właściwego Okręgowego Związku Bokserskiego, o której mowa w §13 ust. 3 Statutu, może być wydana jedynie po stwierdzeniu zapłaty na rzecz właściwego Okręgowego Związku Bokserskiego składki członkowskiej należnej w roku, w którym klub sportowy uzyskał członkostwo we właściwym Okręgowym Związku Bokserskim.
2. Każdy uprawniony do ubiegania się o członkostwo w Polskim Związku Bokserskim przedkłada wraz z wnioskiem o uzyskanie członkostwa dowód zapłaty składki członkowskiej należnej w roku, w którym składany jest wniosek.
3. W wypadku braku zapłaty składki członkowskiej, o której mowa w ust. 2, Zarząd pozostawia bez rozpoznania wniosek o uzyskanie członkostwa w Polskim Związku Bokserskim do momentu uzupełnienia braku i wyznacza termin 14 dni do uzupełnienia braku, który jest liczony od dnia powiadamiania o braku osoby ubiegającej się o członkostwo. Po upływie ww. terminu Zarząd może przyjąć uchwałę odmawiającą przyjęcia do Polskiego Związku Bokserskiego.
4. Zapłacona składka członkowska, o której mowa w ust. 2:
a. podlega zaliczeniu na składkę w roku następnym, gdyby osoba składająca wniosek uzyskała członkostwa w Polskim Związku Bokserskim w roku następującym po tym, w którym złożyła wniosek,
b. podlega zwrotowi w wypadku podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia do Polskiego Związku Bokserskiego

§2

1. Księgowa Związku Bokserskiego przed każdym posiedzeniem Zarządu przedkłada Prezesowi listę członków zwyczajnych, którzy kwalifikują się do wykluczenia na podstawie §19 ust. 2 pkt 2 Statutu.
2. Wraz z wykluczeniem członka zwyczajnego, Zarząd wskazuje delegatów, których mandat wygasł na podstawie §30 ust. 2 pkt 4 Statutu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Attachments:
File
Download this file (Uchwała 01_08_2020.pdf)Uchwała 01_08_2020.pdf

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.